Zakres obowiązywania

Sklep nataszaservice jest administratorem w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, w odniesieniu do danych osobowych użytkowników, będących osobami fizycznymi. Oznacza to, że sklep nataszaservice ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych użytkowników we własnym zakresie i na własną odpowiedzialność. W przypadku pytań albo wątpliwości, co do tego, jak chronione są twoje dane osobowe przez sklep nataszaservice, skontaktuj się z sklepem nataszaservice. Dane osobowe to wszelkie informacje, które mogą cię identyfikować, na przykład twoje imię i nazwisko, numer telefonu, adres poczty elektronicznej i adres do doręczenia ci zakupów zrobionych w sklepie nataszaservice.

Celem tej Polityki Prywatności jest określenie działań podejmowanych przez sklep nataszaservice w zakresie ochrony danych osobowych przetwarzanych, w tym zbieranych za pośrednictwem strony internetowej sklepu i aplikacji mobilnej oraz powiązanych z nimi usług i narzędzi wykorzystywanych przez użytkowników do wykonywania czynności, takich jak rejestracja, przeglądanie ofert i wykonywanie szeregu innych, związanych z powyższym działań w związku z korzystaniem przez użytkowników z usług sklepu nataszaservice. Wszelkie nasze działania podlegają przepisom prawa, które obowiązują w zakresie ochrony danych, na przykład ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. Nasza Polityka Prywatności podlega przepisom prawa polskiego i ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

Korzystanie przez ciebie ze sklepu nataszaservice, korzystanie z powiązanych z nimi usług i narzędzi, możliwe jest jedynie po zapoznaniu się z postanowieniami niniejszej Polityki Prywatności i Regulaminu sklepu nataszaservice.

Klikając w linki zamieszczone w sklepie nataszaservice możesz zostać przekierowana/y do stron internetowych lub serwisów, które stanowią usługę świadczoną przez podmioty inne niż sklep nataszaservice i tym samym znajdującą się poza naszą jakąkolwiek pośrednią lub bezpośrednią kontrolą, w których proces przetwarzania, w tym gromadzenia danych osobowych odbywa się zgodnie z zasadami określonymi przez te podmioty np. w polityce ochrony prywatności właściwej dla tych usług lub aplikacji, w szczególności w przypadkach określonych poniżej.

Przetwarzanie danych osobowych przez sklep nataszaservice, w tym ich pozyskiwanie i przechowywanie

Dane konta: utworzenie konta przez użytkownika może wymagać podania informacji identyfikujących użytkownika, w tym jego danych kontaktowych. Takie dane mogą obejmować np. imię i nazwisko użytkownika, jego adres email oraz adres korespondencyjny na podstawie własnej, przemyślanej i świadomej decyzji.

Obsługa użytkownika: sklep nataszaservice może gromadzić i w inny sposób przetwarzać (np. przechowywać czy analizować) dane osobowe użytkowników kontaktujących się z działem obsługi użytkownika. Dane te mogą być niezbędne do prowadzenia komunikacji z użytkownikiem (np. udzielenia odpowiedzi na zadane przez niego pytania), ale też do zrealizowania jego prośby. Kontakt możliwy będzie także poprzez wykorzystanie danych umieszczonych w tym celu na koncie użytkownika. Jeżeli będzie to dozwolone na gruncie obowiązujących przepisów prawa, sklep nataszaservice będzie także uprawniony do pozyskiwania (i przetwarzania w inny sposób, na przykład przechowywania) innych danych osobowych dotyczących komunikacji z użytkownikami, np. informacji zwrotnych ze strony Użytkowników.

Formularz kontaktowy: sklep nataszaservice może gromadzić dane osobowe użytkowników kontaktujących się ze sklepem nataszaservice za pośrednictwem dostępnych narzędzi, w tym formularza kontaktowego dostępnego w sklepie nataszaservice. Dane te są niezbędne do umożliwienia sklepowi nataszaservice kontaktu z użytkownikami.

Dane gromadzone przez stronę WWW i urządzenia mobilne: Gdy jest to konieczne do świadczenia usługi użytkownikom albo stanowi uzasadniony interes sklepu nataszaservice lub podmiotów trzecich, (którym jest na przykład zapewnienie bezpieczeństwa zasobów IT albo bezpieczeństwa innych użytkowników), sklep nataszaservice jest uprawniony do automatycznego pozyskiwania i rejestrowania danych przekazywanych na serwer przez przeglądarki internetowe lub urządzenia użytkowników. Takie dane mogą obejmować np. adres IP (czyli adres, z którego korzysta urządzenie użytkownika wykorzystywane do dostępu do sklepu nataszaservice), parametry oprogramowania i sprzętu, z którego korzysta użytkownik (dzięki czemu możemy poprawić np. jakość świadczonych przez nas usług), przeglądane strony, numer identyfikacyjny urządzenia mobilnego, informacje o korzystaniu z aplikacji oraz inne dane dotyczące urządzeń i korzystania z systemów. Gromadzenie powyższych informacji następować będzie w przypadku korzystania ze strony internetowej sklepu nataszaservice.

Uzupełnianie pozyskanych danych: sklep nataszaservice jest uprawniony do uzupełniania posiadanych informacji o użytkownikach o dane uzyskane zgodnie z prawem (na przykład wtedy, gdy użytkownik wyraził na to zgodę) od partnerów biznesowych i podmiotów zewnętrznych.

Ankiety: Dodatkowo i tylko za zgodą użytkownika, okazjonalnie, w drodze ankiet, przesyłanych użytkownikom za pośrednictwem poczty elektronicznej bądź udostępnianych bezpośrednio w sklepie nataszaservice, sklep nataszaservice zbiera od użytkowników dane demograficzne i profilowe. Dane te mogą obejmować na przykład wiek i płeć. Dane te wykorzystywane są do badania preferencji użytkowników i dostosowywania oferty sklepu nataszaservice do ich oczekiwań, jak również służą do analiz statystycznych. Udzielenie zgody na otrzymanie ankiety, jak też jej wypełnienie i odesłanie do sklepu nataszaservice jest zawsze dobrowolne, a użytkownik w każdej chwili może zrezygnować z otrzymywania ankiet w taki sam sposób, w jaki zgodził się na ich otrzymanie.

Konkursy: Od czasu do czasu w sklepie nataszaservice organizowane są konkursy. Dane osobowe użytkowników (np. dane niezbędne do kontaktu), którzy wezmą udział w konkursie, mogą być wykorzystywane przez sklep nataszaservice do jego sprawnego przeprowadzenia, np. do powiadomienia o zwycięstwie.

Akcje promocyjne: Okazjonalnie w sklepie nataszaservice organizowane są akcje promocyjne. Dane kontaktowe użytkowników, którzy dobrowolnie wezmą udział w akcjach promocyjnych, są przetwarzane przez sklep nataszaservice zgodnie z przepisami prawa i w celach związanych z promocją. Użytkownik w każdej chwili może zrezygnować z otrzymywania informacji o promocjach w taki sam sposób, w jaki przystąpił do konkursu lub promocji.

Adres IP, pliki cookies i numery identyfikacyjne urządzeń mobilnych

Tak jak wiele innych sklepów internetowych oferujących bardzo różne usługi świadczone drogą elektroniczną, sklep nataszaservice może gromadzić w ramach usług dane za pośrednictwem takich technologii jak pliki cookies, piksele śledzące oraz obiekty udostępniane lokalnie (np. w przeglądarce lub na urządzeniu). O tym, w jaki sposób sklep nataszaservice wykorzystuje tego typu technologie, piszemy szczegółowo w zakładce Polityka plików „cookies”

Wykorzystanie danych

Sklep nataszaservice przetwarza (np. zbiera, przechowuje, analizuje itp.) dane osobowe użytkowników w sklepie nataszaservice w następujących celach:
1. zapewnianie obsługi konta i transakcji użytkownika, w tym rozwiązywanie problemów technicznych.
2. zakładanie i zarządzanie kontem użytkownika.
3. umożliwienie pełnego korzystania ze sklepu nataszaservice, w tym dokonywania transakcji w sklepie nataszaservice
4. dostosowywanie kategorii ofert i poszczególnych ofert we właściwościach sklepu nataszaservice lub właściwościach usług podmiotów zewnętrznych na podstawie aktywności w sklepie nataszaservice.
5. monitorowanie aktywności wszystkich i konkretnych użytkowników obejmujące m.in. wyszukiwane słowa kluczowe, oraz zarządzanie ruchem w sklepie nataszaservice.
6. kontaktowanie się z użytkownikami, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług, obsługą użytkownika, dozwolonymi działaniami marketingowymi, poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności e-mail oraz telefon.
7. przeprowadzanie badań i analiz sklepu nataszaservice między innymi pod kątem funkcjonowania sklepu, poprawy działania dostępnych usług czy oszacowania głównych zainteresowań i potrzeb odwiedzających.
8. zapewnienie bezpieczeństwa świadczonych usług drogą elektroniczną, w tym egzekwowanie przestrzegania regulaminu oraz przeciwdziałanie oszustwom i nadużyciom.
9. realizacja umów zawartych w ramach umowy sprzedaży z użytkownikami sklepu nataszaservice, w ramach sprzedaży własnej prowadzonej przez sklep nataszaservice wyłącznie w zakresie danych uzyskanych w związku z zawarciem przedmiotowych umów.
10. obsługa reklamacji w sklepie nataszaservice.
11. dopasowanie reklam zgodnie z uprzednio przeglądanymi treściami.
12. prowadzenie marketingu bezpośredniego własnych towarów sklepu nataszaservice lub towarów osób trzecich.
13. obsługa próśb użytkowników przekazywanych w szczególności działowi obsługi użytkownika oraz poprzez formularz kontaktowy.
14. organizacja programów lojalnościowych, konkursów oraz akcji promocyjnych, w których użytkownicy mogą wziąć udział.
15. wykonanie obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym przepisów podatkowych lub rachunkowych.
16. zapewnienie obsługi usług płatniczych za sprzedane towary w sklepie nataszaservice.
17. wsparcie dla usług kredytowych.

Sklep nataszaservice jest uprawniony do przechowywania zgromadzonych i śledzonych w sklepie nataszaservice danych wyłącznie w zakresie realizacji powyżej określonych celów.

Udostępnianie danych

Sklep nataszaservice nie przekazuje podmiotom trzecim danych osobowych użytkowników bez zgody zainteresowanych użytkowników, chyba że zachodzi jedna z następujących okoliczności:
a. Sklep nataszaservice może współpracować z podmiotami trzecimi (np. Dostawcami towarów, dostawcami usług przechowywania danych, albo usług analitycznych) w celu świadczenia nam usług przez te podmioty. W takim przypadku podmioty te nie są upoważnione do wykorzystywania danych osobowych użytkowników we własnym imieniu (dane zawsze będą przetwarzane w imieniu i na potrzeby sklepu nataszaservice), a ich działania podlegają przepisom obowiązującego prawa oraz niniejszej Polityki Prywatności.
b. Sklep nataszaservice może udostępniać dane osobowe użytkowników organom publicznym, np. Na wniosek prokuratury.

W ramach przyjętej Polityki Prywatności sklep nataszaservice zobowiązuje się nie sprzedawać danych osobowych użytkowników. W przypadku sprzedaży prowadzonej działalności lub jej części oraz przeniesienia całego majątku lub znaczącej jego części na nowego właściciela dane osobowe użytkowników mogą zostać przeniesione na kupującego, w celu zapewnienia kontynuacji świadczenia usługi w ramach sklepu.

Sklep nataszaservice, do którego ma zastosowanie ogólne rozporządzenie o ochronie danych, po uzyskaniu danych od kupujących, zobowiązuje spełnić wobec kupujących wszelkie obowiązki wynikające z tego rozporządzenia i innych przepisów prawa, w tym zapewnić im realizację przysługujących im uprawnień rozporządzenia.

Użytkownik, który skorzysta z prawa sprzeciwu przyznanego mu ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych powinien wylogować się ze wszystkich urządzeń i usunąć z nich pliki cookies (w niektórych przypadkach proces może zająć nawet do 48 godzin).

Pliki cookies: Większość znanych przeglądarek desktopowych i mobilnych (np. Safari, Firefox, Internet Explorer, Chrome, Opera) udostępnia możliwość ograniczenia lub zablokowania wykorzystywania plików „cookies” w systemie użytkownika. Jednak wyłączenie w przeglądarce internetowej plików „cookies” w odniesieniu do domen pierwszej kategorii (odwiedzane strony internetowe) i pozostałych domen (strony innych firm nie odwiedzane bezpośrednio) może skutkować w niektórych przypadkach ograniczeniem funkcjonalności stron.

Bezpieczeństwo

Wszystkie zbierane przez sklep nataszaservice dane chronione są z użyciem racjonalnych środków technicznych i organizacyjnych oraz procedur bezpieczeństwa w celu zabezpieczenia ich przed dostępem osób nieupoważnionych lub ich nieupoważnionym wykorzystaniem.

Zmiana postanowień

W razie konieczności sklep nataszaservice może zmienić postanowienia niniejszej Polityki Prywatności.

Pytania dotyczące zakresu Polityki Prywatności należy kierować za pomocą formularza kontaktowego po wybraniu stosownego tematu korespondencji w formularzu kontaktowym.

Śledź nas na Facebooku