Koszyk  

Brak produktów

0,00 zł Dostawa
0,00 zł Razem

Realizuj zamówienie

DARMOWA WYSYŁKA

Regulamin sklepu internetowego 124.pl
§1 Definicje
§2 Postanowienia ogólne
§3 Usługi i ogólne warunki świadczenia usług
§4 Umowa pośrednictwa
§5 Czas realizacji zamówienia oraz dostawa
§6 Metody płatności
§7 Rękojmia za wady Towaru
§8 Odstąpienie od umowy pośrednictwa
§9 Odstąpienie od umowy świadczenia usług drogą elektroniczną oraz postępowanie reklamacyjne
§10 Odpowiedzialność
§11 Postanowienia końcowe
Wstęp
Sklep internetowy dostępny pod adresem 124.pl zwany dalej sklepem internetowym prowadzony jest przez firmę nataszaservice z siedzibą w Nowym Targu 34-400, przy ulicy Gen.Maczka 5/23. NIP: 7351139796, REGON: 364285710, telefon: +48 794 194 487, poczta elektroniczna: sklep@124.pl.
Niniejszy regulamin określa rodzaje i zakres świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem sklepu internetowego, zasady zawierania umów pośrednictwa za pomocą sklepu internetowego, zasady wykonywania tych umów, prawa i obowiązki klienta i pośrednika oraz tryb odstąpienia od umowy i postępowania reklamacyjnego.
§1 Definicje
Sklep internetowy – Sklep internetowy dostępny pod adresem 124.pl
Pośrednik – firma nataszaservice z siedzibą w Nowym Targu przy ulicy Gen.Maczka 5/23, NIP: 7351139796, REGON: 364285710.
Dostawca - podmiot znajdujący się w innym państwie, u którego pośrednik składa zamówienie na towar w imieniu i na rzecz klienta, będący równocześnie stroną umowy sprzedaży zawieranej z nim przez pośrednika w imieniu i na rzecz klienta.
Klient - osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której prawo przyznaje zdolność prawną zawierająca umowę z pośrednikiem,
Konsument - osoba fizyczna dokonująca z pośrednikiem czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
Usługa – usługi elektroniczne świadczone przez pośrednika za pośrednictwem sklepu internetowego.
Umowa pośrednictwa – umowa zawierana na odległość pomiędzy klientem a pośrednikiem za pomocą sklepu internetowego, której przedmiotem jest zakup przez pośrednika towaru od dostawcy w imieniu i na rzecz klienta.
Towar – produkt, rzecz ruchoma, której zakup od dostawcy w swoim imieniu i na swoją rzecz klient zleca pośrednikowi.
Konto klienta – zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym pośrednika, w którym gromadzone są informacje na temat klienta w tym informacje adresowe oraz historia zamówień.
Formularz zamówienia – formularz dostępny w sklepie internetowym umożliwiający dokonanie zamówienia.
Formularz rejestracji – formularz dostępny w sklepie internetowym umożliwiający utworzenie konta klienta.
Dzień roboczy – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
§2 Postanowienia ogólne
Pośrednik zobowiązuje się do świadczenia usług na rzecz klienta w zakresie i na warunkach określonych w regulaminie. Klient zobowiązuje się do korzystania ze sklepu internetowego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i zasadami współżycia społecznego. Klient korzystający z usług pośrednika zobowiązany jest do przestrzegania niniejszego regulaminu. Sprzedawca przestrzega zasady ochrony danych osobowych klientów przewidziane ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2135). Klient wyraża zgodę na gromadzenie, przechowywanie i przetwarzanie przez pośrednika danych osobowych w celu realizacji usługi. Szczegółowe warunki gromadzenia, przetwarzania oraz ochrony danych osobowych przez pośrednika określa polityka prywatności sklepu internetowego. Wszelkie ceny podane na stronie sklepu internetowego podawane są w polskich złotych (PLN), są cenami brutto zawierającymi cenę towaru u dostawcy, koszt dostawy oraz prowizję od usługi pośrednictwa. Ceny nie podlegają negocjacji. 
§3 Usługi i ogólne warunki świadczenia usług
Pośrednik za pomocą sklepu internetowego świadczy usługi drogą elektroniczną polegające na: umożliwieniu wypełnienia formularza zamówienia w celu zawarcia umowy pośrednictwa, umożliwieniu rejestracji i prowadzenia konta klienta, przesyłaniu klientom informacji o promocjach i towarach w formie newslettera.
Usługi określone w ust. 1 świadczone są nieodpłatnie. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną w postaci umożliwienia wypełnienia formularza zamówienia zawierana jest z klientem na czas oznaczony w momencie przystąpienia przez niego do wypełniania formularza oraz ulega rozwiązaniu z chwilą odstąpienia od wypełnienia formularza lub z chwilą przesłania wypełnionego formularza pośrednikowi. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną w postaci umożliwienia rejestracji i prowadzenia konta klienta zawierana jest z klientem na czas nieoznaczony w momencie dokonania przez niego rejestracji w sklepie internetowym. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną w postaci newslettera zawiązywana jest na czas nieokreślony z chwilą zapisania się klienta do newslettera za pomocą funkcjonalności dostępnej na stronie sklepu internetowego. Założenie konta klienta (rejestracja) odbywa się za pomocą funkcjonalności dostępnej na stronie sklepu internetowego – formularza rejestracji. W trakcie rejestracji klient podaje adres poczty elektronicznej oraz ustala indywidualne hasło, które wraz z podanym przez klienta adresem poczty elektronicznej umożliwia dostęp do konta klienta. Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z usług świadczonych przez sprzedawcę: urządzenie z dostępem do sieci Internet, rzeglądarka internetowa obsługująca pliki cookies, dostęp do poczty elektronicznej. Klient ponosi opłaty związane z dostępem do sieci Internet i transmisją danych zgodnie z taryfą swojego dostawy usług internetowych.
§4 Umowa pośrednictwa
Przedmiotem umowy pośrednictwa jest usługa dokonania przez pośrednika zamówienia u dostawcy w imieniu i na rzecz klienta wybranego przez niego (klienta) towaru oraz dokonanie w imieniu klienta zapłaty na rzecz dostawcy za zamówiony przez klienta towar z uwzględnieniem kosztów jego dostawy. W celu zawarcia umowy pośrednictwa klient dokonuje wskazania towaru oferowanego przez dostawcę, którego opis znajduje się w sklepie internetowym, określając ilość jaką zamierza nabyć oraz w razie takiej możliwości wskazując cechy zamawianego produktu. Po dokonaniu wyboru towaru (dodanie towaru do koszyka poprzez funkcjonalność dostępną w sklepie internetowym), klient wypełnia formularz zamówienia wskazując w nim dane niezbędne do realizacji przez pośrednika umowy pośrednictwa oraz realizacji umowy sprzedaży przez dostawcę. Wypełnienie formularza zamówienia oraz jego zaakceptowanie jest równoznaczne z udzieleniem przez klienta upoważnienia pośrednikowi do dokonania u dostawcy w jego imieniu i na jego rzecz zamówienia wskazanego w formularzu towaru. Po otrzymaniu zamówienia pośrednik przesyła klientowi drogą elektroniczną na podany w formularzu zamówienia adres poczty elektronicznej oświadczenie o przyjęciu zamówienia stanowiące równocześnie jego potwierdzenie. Z chwilą otrzymania wiadomości przez klienta dochodzi do zawarcia umowy pośrednictwa. Wiadomość potwierdzająca zamówienie zawiera ustalone warunki umowy pośrednictwa, a w szczególności ilość oraz rodzaj towaru, który zostanie zamówiony u dostawcy w imieniu i na rzecz klienta, całkowitą cenę do zapłaty (wraz z kosztami dostawy i prowizją od usługi pośrednictwa) oraz informację o przewidywanym czasie dostawy towaru. Usługa pośrednictwa zostaje wykonana z chwilą zamówienia przez pośrednika wybranego przez klienta towaru u dostawcy. Pośrednik w imieniu klienta dokonuje u dostawcy zapłaty za zamówiony towar wraz z kosztami jego dostawy.
Klient przyjmuje do wiadomości, iż w przypadku naliczenia cła lub podatku VAT przez właściwe służby celne, jako osoba dokonująca importu jest zobowiązany do uregulowania tych opłat we własnym zakresie.
§5 Czas realizacji zamówienia oraz dostawa
Pośrednik wykonuje usługę pośrednictwa niezwłocznie po otrzymaniu od klienta płatności. Klient wyraża zgodę na realizację usługi pośrednictwa przed upływem 14-dniowego terminu do odstąpienia od umowy przewidzianego ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. W przypadku wykonania przez pośrednika umowy pośrednictwa w pełni za wyraźną zgodą klienta przed upływem 14-dniowego terminu do odstąpienia od umowy, klient traci prawo do odstąpienia od umowy. Dostawa towaru odbywa się w terminie do 60 dni roboczych (średnio ok.25-30 dni) od dnia zawarcia umowy pośrednictwa na adres wskazany przez klienta w formularzu zamówienia. Po otrzymaniu przesyłki klient powinien dokładnie sprawdzić stan opakowania i jego zawartość. W razie stwierdzenia ewentualnych uszkodzeń bądź innych nieprawidłowości powinien w obecności kuriera sporządzić protokół ze szkody oraz zawiadomić pośrednika.
§6 Metody płatności
Pośrednik umożliwia następujące metody płatności: przelew tradycyjny na rachunek bankowy pośrednika prowadzony przez PKO Bank Polski. Przelew online za pośrednictwem serwisu przelewy24.pl, dotpay.pl, PayPal, zgodnie z zasadami (regulaminami) określonymi przez administratora serwisu. W przypadku płatności w formie przelewu tradycyjnego lub przelewu online, klient zobowiązany jest do dokonania zapłaty w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy. W przypadku braku płatności w określonym terminie umowa pośrednictwa ulega rozwiązaniu. Realizacja zamówienia następuje z chwilą zaksięgowania płatności na koncie pośrednika lub otrzymania informacji od operatorów płatności online o poprawnym dokonaniu płatności. Pośrednik dokumentuje wykonanie usługi fakturą dostępną w panelu klienta. Klient oświadcza, iż akceptuje wystawienie oryginału faktury bez podpisu klienta, w formie elektronicznej w formacie PDF zgodnie z ustawą.
§7 Rękojmia za wady towaru
Pośrednik informuje, iż nie jest on stroną umowy sprzedaży zawieranej za jego pośrednictwem przez klienta z dostawcą. Wszelkie roszczenia związane z wadami towaru klient zobowiązany jest kierować wobec dostawcy za pośrednictwem pośrednika. Pośrednik zobowiązuje się do przekazania klientowi danych kontaktowych dostawcy i pomoc w rozwiązaniu problemu.
§8 Odstąpienie od umowy pośrednictwa
Klientowi będącemu konsumentem w związku z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, przysługuje prawo do dostąpienia od umowy zwartej na odległość bez podawania przyczyny. Prawo do odstąpienia od umowy przysługuje w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy pośrednictwa. Klient może odstąpić od umowy, składając oświadczenie na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszego regulaminu, przesyłając je drogą elektroniczną lub na adres pocztowy pośrednika. Do zachowania terminu określonego w ust. 2 wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy przed jego upływem. Pośrednik niezwłocznie potwierdzi klientowi otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Pośrednik niezwłocznie, w terminie nie dłuższym niż 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zwróci klientowi wszelkie otrzymane od niego płatności. Pośrednik dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył klient, chyba że klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu płatności, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. W związku z art. 38 pkt. 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, w przypadku wykonania przez pośrednika usługi pośrednictwa za wyraźną zgodą konsumenta w pełni przed upływem terminu do odstąpienia od umowy określonego w ust. 2, konsument traci prawo do odstąpienia od umowy.
§9 Odstąpienie od umowy świadczenia usług drogą elektroniczną oraz postępowanie reklamacyjne
Klientowi będącemu konsumentem przysługuje prawo do odstąpienia od umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy. Odstąpienie od umowy może zostać dokonane przez złożenie pośrednikowi oświadczenia drogą elektroniczną na adres sklep@124.pl lub w formie pisemnej drogą pocztową na adres siedziby pośrednika. Odstąpienie od umowy może nastąpić na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszej umowy. W przypadku umów o świadczenie usług drogą elektroniczną o charakterze ciągłym i bezterminowym (np. w przypadku umowy określonej w §3 ust. 1 pkt. b) klientowi przysługuje prawo do wypowiedzenia umowy. Klient może rozwiązać umowę za wypowiedzeniem ze skutkiem natychmiastowym i bez podawania przyczyny wysyłając oświadczenie o wypowiedzeniu na adres poczty elektronicznej. Pośrednik zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną o charakterze ciągłym i bezterminowym z zachowaniem 7 dniowego terminu wypowiedzenia w przypadku naruszania przez klienta postanowień niniejszego regulaminu. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przez pośrednika usług świadczonych za pomocą sklepu internetowego, klient jest uprawniony do złożenia reklamacji drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko lub nazwa firmy, adres zamieszkania lub adres siedziby firmy oraz adres poczty elektronicznej, przedmiot reklamacji wraz ze wskazaniem okresu czasu, którego dotyczy reklamacja oraz okoliczności uzasadniające złożenie reklamacji. Reklamację rozpatruje pośrednik w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania reklamacji. W przypadku przekroczenia terminu określonego w ust. 6 reklamacja nie będzie rozpatrywana. O przyczynie nierozpatrzenia reklamacji pośrednik niezwłocznie powiadomi klienta.
§10 Odpowiedzialność
Pośrednik nie ponosi odpowiedzialności za wprowadzenie przez klienta błędnych danych w formularzach dostępnych na stronie lub działanie klienta utrudnia lub uniemożliwia świadczenie i realizację usług przez pośrednika lub dostawcę. Pośrednik zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub zakończenia świadczenia poszczególnych funkcjonalności sklepu internetowego z uwagi na konieczność konserwacji, przeglądu lub rozbudowy bazy technicznej bądź oprogramowania. Zawieszenie bądź zakończenie świadczeń poszczególnych funkcjonalności sklepu internetowego nie może naruszać praw klienta.
§11 Postanowienia końcowe
Wszelkie treści zamieszczone na stronie sklepu internetowego wliczając w to grafikę, teksty, układ stron i logotypy korzystają z ochrony przewidzianej dla praw autorskich i są wyłączną własnością pośrednika lub dostawców. Wykorzystywanie tych treści bez pisemnej zgody pośrednika lub dostawcy skutkuje odpowiedzialnością cywilną oraz karną. Pośrednik zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu. Zmiana postanowień regulaminu nie ma zastosowania do klientów którzy złożyli zamówienie w czasie obowiązywania poprzedniej wersji regulaminu. W pozostałych kwestiach nieuregulowanych zapisami niniejszego regulaminu mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego. Klient będący konsumentem ma prawo do skorzystania z pozasądowych metod rozstrzygania sporów i dochodzenia roszczeń w drodze mediacji lub sądu polubownego. Niezależnie od tego klient może zwrócić się o pomoc do miejskiego, powiatowego rzecznika konsumentów. Wszelkie niezbędne informacje można uzyskać na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Spory powstałe w wyniku świadczenia usług na podstawie niniejszego regulaminu zostaną poddane pod rozstrzygnięcie sądowi powszechnemu według wyboru klienta zgodnie z właściwymi przepisami prawa polskiego. Załączniki do regulaminu stanowią jego integralną część. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1.01.2017 r.